Horní Lideč
oficiální stránky obce

Informace pro voliče ke komunálním volbám

01.10.2018

Volby do zastupitelstva obce Horní Lideč se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018

 

 

Starosta obce Horní Lideč v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

dobu konání voleb: 

v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 6. října 2018 v době do 8.00 hodin do 14.00 hodin

místo konání voleb:

místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je obřadní místnost v budově Obecního úřadu v Horní Lideč č. p. 292

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu Evropské unie průkazem o povolení k pobytu.

Právo volit mají občané z jiných členských států Evropské unie, pokud jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu v příslušné obci v ČR a pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů na vlastní žádost. 

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Každý volič může hlasovat třemi různými způsoby:

  • Volič může volit jednu volební stranu tím, že označí křížkem v rámečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany tuto volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku. K jednotlivě označeným kandidátům zakřížkované strany se nepřihlíží. (Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný).
  • Volič může volit jednotlivé kandidáty tím, že označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15 kandidátů. (Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než 15 kandidátů, byl by takový hlas neplatný).
  • Volič může oba způsoby kombinovat, a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta, další kandidáty, pro které hlasuje, a to v ostatních volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce, což je rozdíl mezi 15 a počtem jednotlivě označených kandidátům ostatních volebních stran.

(Příklad: v obci se volí 15 členů zastupitelstva, volič označí volební stranu s 15 kandidáty a kromě toho označí křížkem před jménem ještě 6 kandidátů  ze sloupců dalších volebních stran. tzn. (15-6=9) označené volební straně je dáno 9 hlasů, a to pro kandidáty na prvních devíti místech. (Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je počet zastupitelů, byl by takový hlas neplatný).

 

/Video ukázku jakým způsobem lze volit najdete ZDE /

 

 
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač