Horní Lideč
oficiální stránky obce

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:

Obec Horní Lideč

2. Důvod
a způsob založení:

Obec Horní Lideč  je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Doklad o přidělení IČO zde

 1. Organizační struktura
 2. Obecní orgány - rada, zastupitelstvo, výbory
 3. Příspěvkové organizace obce:

3. Organizační struktura:

 1. Organizační struktura
 2. Obecní orgány - rada, zastupitelstvo, výbory
 3. Příspěvkové organizace obce:

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Obecní úřad Horní Lideč, 756 12 Horní Lideč 292


4.3 Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00

Úterý:    6:30 -  11:30   12:00 - 15:30

Středa:  7:30 -  11:30    12:00 - 17:00

Čtvrtek: 6:30 - 11:30    12:00 - 15:30

Pátek:    7:00 - 12:00  


4.4 Telefonní čísla


4.5 Číslo faxu - fax zrušen


4.6 Adresa internetové stránky - www.hornilidec.cz


4.7 Adresa e-podatelny

E-mail: podatelna.ou@hornilidec.cz


4.8 Další elektronické adresy

 • datová schránka: ukbbd73

5. Případné platby lze poukázat:

Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

číslo účtu: 4921851/0100


Platby za komunální odpad zde

6. IČ:

00303780

7. DIČ:

CZ00303780

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:


8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podání, podnět aj. lze na podatelně Obecního úřadu Horní Lideč, dle úředních hodin úřadu, případně v elektronické podobě, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, a to:

- datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky

- datovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem a zaslanou na adresu: podatelna@ouhornilidec.cz, nebo předanou na technickém nosiči dat na podatelně OÚ, případně prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta)

- ústně, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, na pracovišti OÚ, které je příslušné k vyřizování předmětného podání.

11. Opravné prostředky:

Informace o opravných prostředcích

12. Formuláře:

Formuláře v tištěné podobě lze získat na podatelně Obecního úřadu Horní Lideč, případně na jednotlivých odborech úřadu. 

Seznam formulářů

Odbor hospodářsko-správní

Matrika:

Žádost o povolení k uzavření manželství

Žádost o vydání osvědčení

Dotazník k uzavření manželství

Evidence obyvatel, ohlašovna, občanské průkazy:

Přihlašovací lístek

Oznámení držitele občanského průkazu

Návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Majetek obce, dotace, ochrana přírody:

Žádost o pronájem obecního bytu

Žádost o výměnu obecního bytu

Žádost o pronájem bytu v DPS

Pravidla pro přidělování bytu v DPS

Pravidla pro přidělování obecního bytu

Přihláška - pronájem bytu

Žádost o prodej nemovité věci - FO

Žádost o prodej nemovité věci - PO

Žádost o pronájem nemovité věci - FO

Žádost o pronájem nemovité věci - PO

Návrh na pořízení územního plánu sídelního útvaru Horní Lideč - fyzická osoba

Návrh na pořízení územního plánu sídelního útvaru Horní Lideč - právnická  osoba

Návrh na změnu územního plánu - FO

Návrh na změnu územního plánu - PO

Žádost o zřízení věcného břemen, služebnosti

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o poskytnutí dotace

Vyúčtování dotace

Silniční správní úřad:

Žádost o zvláštní užívání komunikace - §25 odst. 6 písm. c,d,e)

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25-6g) ZoPK

Žádost o povolení uzavírky, objížďky

Žádost o připojení komunikace (sjezd)

Odbor výstavby:

Umístění

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA území

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

6. Žádost o vydání změny územního rozhodnutí

7. Žádost o územní souhlas

8. Předložení veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Ohlášení

9. Ohlášení stavby

10. Ohlášení §104 ODST. 1 PÍSM. F) AŽ K)

Povolení

11. Žádost o stavební povolení

12. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

13. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

14. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

15. Žádost o dodatečné povolení

16. Předložení veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Společné postupy

17. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

18. Žádost o vydání společného rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením

Užívání staveb

19. Oznámení o užívání stavby

20. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

21. Žádost o povolení předčasného užívání stavby

22. Oznámení změny v užívání stavby

23. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby pravomocně povolené do 31.12.2006)

Odstranění

24. Ohlášení odstranění

Ostatní

25. Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby

26. Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu

27. Žádost o přidělení čísla popisného - evidenčního

28. Obsah plánovací smlouvy

13. Popisy postupů:

Návody pro řešení životních situací zde a zde

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy


14.2 Vydané právní předpisy - obecně závazné vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací 2019

       Sazebník úhrad za poskytování informací 2018

       Sazebník za poskytování informací dle zákona 2017

 


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy:

Nejsou


16.1 Vzory licenčních smluv - nejsou


16.2 Výhradní licence - nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů - za rok 2016 

 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace, č.j. 388/2018 KAMIKA TRADING s.r.o. - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace, č.j.: 3104/2016 ze dne 4.11.2016 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace, č.j.: 3446/2016 ze dne 6.12.2016 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace, č.j.: 432/2017 ze dne 20.2.2017 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  719/2017 ze dne 21.3.2017 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  1437/2017 ze dne 15.6.2017 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  1603/2017 ze dne 5.7.2017 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  1920/2017 ze dne 10.8.2017 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  1967/2017 ze dne 16.8.2017 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  830/2018 ze dne 3.4.2018 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  214/2018  ze dne 22.2. 2018 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  1209/2018  ze dne 22.5.2018 - ZDE
 • Žádost a odpověď ve věci poskytnuté informace č.j.  432/2019 KAMIKA TRADING s.r.o. ze dne 1.3.2019 - ZDE

 

 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač